Írások

A világiakról

A laikusok lelkisége nem a papok lelkiségének szép vagy csúnya másolata kell, hogy legyen, hanem valami más, önmagában hiteles és eredeti dolog, amely igaz Isten és az emberek előtt. Más egy pap tevékenysége, más egy politikusé, más egy plébánosé, ismét más egy munkásé vagy egy családapáé. Ha igaz, hogy lelkiségen gondolkodásmódunkat, életvitelünket, életünk cselekedeteinek megtisztítását és megszentelését értjük, ebből az következik, hogy egy pap gondolkodása, élete, cselekedeteinek megtisztítása, megszentelése alapvetően különbözik egy munkás, egy házastárs, egy polgármester gondolkodásától, életmódjától, cselekedeteinek megtisztításától és megszentelésétől. A laikusnak nem „majdnem papként” kell élnie, hanem saját állapota szerint kell megszentelnie munkáját, házasságát és különféle, bonyolult, odaadást igénylő társadalmi kapcsolatait. Mindannyian egyetértetek abban, hogy a keresztség révén létezik valódi és hiteles papság, amely természetesen alapvetően különbözik az egyházi rend szentségétől, de valóságos szentség, amely a laikust a teremtés felé fordítja, hogy megismerje, élettel telítse, felszabadítsa, képviselje azt. ...    

Bővebben>>>

Szent-Gály Kata - Versek

de Foucauld Károly

A SZAHARÁBAN
Magányos este. Mintha végtelen
vizek tavában lennék kis sziget:
nem ér el hozzám semmi zaj, se szó.
Nagyon nehéz. Ó, bár egy kis hajó
találna rám: egy jóbarát, egy lélek
és annyit szólna csendesen, megértlek!

ÍGY VAN
Milyen különös, hogy
mindig egyedül
maradunk ott, ahol
egészen mély az élet.
Elhalkul a szó is,
már csak a „nem értem”
vallomása suttog
bennünk, kicsinyre
zúzott magunkban,
Istenem – Isten –

Forrás: Szent-Gály Kata: Boldog utak békessége, Ecclesia, Budapest, 1976, 236. old.

Útmutató a papi közösség működéséhez

Ezerkilencszáz tavaszán egy remete beírta jegy¬zetébe azt a két szót, amely életének tartalmát és középpontját jelenti majd: Jesus - Caritas. A remete Charles de Foucauld ekkor 42 éves, és háziszolga egy názáreti kolostorban. Hitét kora ifjúságában elveszítet¬te, de sötét tévutakon való hosszú bolyongás után Isten kegyelméből újra visszanyerte azt. „Mihelyt hittem, hogy van Isten, megértettem, hogy nem élhetek má¬sért, csak Őérette". Először abban reménykedett, hogy egy trappista kolostor szerzeteseként követni tudja majd Jézust a szegénységben, de hamar felismerte, hogy...

Bővebben>>>

Marc Hayet - Jézus, a testvérünk

Jézus egy názáreti ember, akit népének kultúrája jellemez. Egy közülünk, övéi így fogadják el őt. Nem tartozik a vallás specialistáinak osztályához. Amikor beszélni kezd, aki hallgatja és közeledik hozzá, abban a szabadság rendkívüli benyomását kelti és személyes kapcsolatban áll azzal, akitől jön, és Atyjának nevezi. Ezt a szabadságot mindig azonos értelemben használja. Minden embert egyetlen személynek tekint, akinek az élete értékes, ezt az életet akarja megújítani mindenütt, de főleg ahol ez megsérült.

Bővebben>>>

Charles de Foucauld világi közössége - Szabályzatok

A világi testvériségek jelenleg a világ 52 országában 5200 tagot számlálnak. Károly Testvér vágyából született, aki már 1906-ban feltette a kérdést, hogy nem volnának-e olyan laikusok, férfiak, nők, családosok, akik elmennének és a nem keresztény országokban telepednének le, és akik laikus voltuknál fogva azokhoz is eljutnának, akiket a papok és a szerzetesek nem közelíthetnek meg. Minden napi életüknek egyszerű megosztásával tanúságot tennének ott az Evangéliumról.

Bővebben>>>